ิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมก
 
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม  
นายกแดง จังสถิตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ กล่
คณะวิทยากร จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุร
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกันทุกคนเลยครับ
แบ่งกลุ่มระดมสมองกันใหญ่เลยครับ
บรรยากาศโดยรวมของการประชุม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม โดยนายกแดง จังสถิตย์ นายก อบต.หนองกระทุ่ม และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ฯ ได้ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    อบต.หนองกระทุ่ม ไปเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2553 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพุรรรณบุรี เขต 3 ได้ส่งวิทยากรจำนวน 4 ท่านที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนการศึกษา มาให้คำปรึกษาและชี้แนะ  ซึ่งนำโดย ผอ.จิดาภา พวงสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ   จึงทำให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์ฯ ในครั้งนี้สำเร็จเป็นร่างแผน ฯ (จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พิจารณากลั่นกรองในวันที่ 30 มิถุนายน 2553)   เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต้องขอกราบขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม มา ณ โอกาสนี้ด้วย  

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2553 เวลา 08.58 น. โดย คุณ ธีระพล ยิ้มย่อง

ผู้เข้าชม 1532 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย